subsidie weidevogels 2022

Subsidieregeling weidevogels open

Er is subsidie beschikbaar voor de bescherming van nesten en kuikens van weidevogels. Deze regeling staat open voor boeren die weidevogels op percelen hebben waarvoor nu (nog) geen overheidssubsidie wordt verstrekt. Vogelwachters/nazorgers hebben een nadrukkelijke rol bij het aanvragen van de subsidie. Het advies is om het regionale agrarische collectief bij de aanvraag van de subsidie te betrekken. Vind het collectief bij jou in de buurt op: https://www.kbf.frl/ .

De subsidie is aan te vragen voor percelen waar veel weidevogelnesten zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden.

Per nest krijgt een grondeigenaar zestig euro om beschermende maatregelen te treffen. Zo moet er rondom een nest vijftig vierkante meter land onbewerkt blijven – dus niet maaien of ander agrarisch werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn. Ook moet daaraan grenzend een strook van zevenhonderdvijftig vierkante meter hoog gras blijven staan tijdens die periode. In totaal dus achthonderd vierkante meter. In geval van pacht kan de subsidie alleen maar worden aangevraagd door degene die gerechtigd is tot het gebruik van het perceel of de percelen.

Een van de verplichte bijlagen is een door de nazorger ondertekend waarnemingsformulier. De nesten moeten zijn waargenomen door een nazorger die is aangesloten bij de Bond Friese VogelWachten. Ook moet er in ieder geval een topografische kaart met kadastrale gegevens van het perceel met locatie van de nesten aangeleverd worden. Bij het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de agrarische collectieven.

In de regeling zijn verplichtingen opgenomen die gaan over o.a. maaiwerkzaamheden.

Veel meer informatie over de subsidie vind je op: https://www.fryslan.frl/subsidieregeling-bescherming-nesten-en-kuikens-weidevogels-fryslan