Weidevogels horen bij het Friese landschap. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Zoals bekend, gaat het niet goed met de weidevogelstand in Fryslân. Daarom slaan LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Cumela, Agrarische Jongeren Fryslân en de provincie Fryslân de handen ineen om Fryslân weidevogelrijk te houden. Deze organisaties vragen u om mee te helpen. Nazorgers (vogelwachten) kunnen u helpen weidevogelkuikens en -nesten te beschermen.

Op dit moment draaien er radio reclamespots op Omrop Fryslân. In de spots roepen we boeren, loonwerkers en andere betrokken op tot samenwerking te komen om weidevogels in onze provincie een plek te geven die ze verdienen.

Radiospot Omrop Fryslân - Dongje

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Radiospot Omrop Fryslân - Meane

Luister hier de radioreclame spot "dongje"

Uitdelen nestpannen

We roepen alle loonwerkers en boeren op om nesten en kuikens te beschermen tijdens werkzaamheden op het land. Daarom delen we nestpannen uit. Deze kunt u gebruiken om nesten te beschermen nu het broedseizoen weer van start is gegaan.

Wij adviseren u op tijd contact met de lokale vogelwacht of nazorgers op te nemen. in overleg kan dan worden bepaald hoe en wanneer de nestpannen kunnen worden ingezet.

Voor de juiste contactgegevens van de lokale vogelwacht of nazorger kunt u contact opnemen met de BFVW, telefoonnummer (058) - 250 43 88 of per E-mail: info@bfvw.nl.

Image

Wat kunt u doen om onze weidevogels te helpen?

In iedere bedrijfsvoering is het mogelijk om weidevogelvriendelijk te boeren en weidevogels een plek te geven. We geven u een aantal tips hoe u dit kunt doen. De nestpannen die we gratis aanbieden kunt u daarbij gebruiken. Door de gele kap kunt u goed zien waar de nesten liggen. Zo rijdt u gemakkelijk om de nesten heen en beschadigen ze niet tijdens werkzaamheden op het land.


Weidevogelparadijs

Een (nat) kruidenrijk grasland heeft de voorkeur voor weidevogels. Net als het gebruik van ruige stalmest. Dit is goed voor de biodiversiteit. Hoe meer verschillende planten, kruiden en bloemen er in een weiland staan, hoe meer dieren er zijn. Dit is goed voor de bodem en voor de weidevogels. Zij kunnen niet leven zonder insecten en wormen.

Image

Tips

Voordat u het land in gaat is het belangrijk om te weten waar nesten liggen. Een nazorger (vogelwacht) kan u helpen de nesten te vinden. Hiervoor kunt u de BFVW bellen of de lokale vogelwacht. Belangrijk is dat u contact opneemt vóór u start met de werkzaamheden.


Bemesten

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Bescherm nesten tegen de sleepslang. Plaats de nestpan over het nest, voordat u er met de sleepslang over heen gaat. Zo beschermt u de eieren. Belangrijk is dat de nestpan zo kort mogelijk op het nest zit. Zo hopen we nestverlies te voorkomen en het broedsucces te vergroten.

Image

Beweiden

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. De nazorger plaatst een nestbeschermer (zo dat de vogel nog op het nest kan zitten) over de aanwezige nesten bij beweiding. Zo voorkomt u dat de nesten vertrapt worden. Voor schapen en geiten zijn aparte nestbeschermers beschikbaar. Ook kan er schrikdraad om het nest worden geplaatst. Heeft u percelen met grutto’s; schaar hier bij voorkeur geen vee in.

Maaien

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Tijdens het weidevogelseizoen maart – juni kan het helpen percelen later te maaien. Vooral de percelen die grenzen aan weidevogelgebieden, omdat hier vaak meer nesten liggen. Door later te maaien hebben nesten en kuikens meer kans om te overleven. Zo wordt de kans op verstoring, predatie en vertrapping vermindert en is er meer voedsel.

Indien u percelen met daarop nesten gaat maaien:

  • Laat enkele blokken en/of stroken gras staan (van minimaal 3 meter), zodat er voldoende dekking en voedsel aanwezig blijft voor de kuikens en ouders.
  • Maai de slootkant (minimaal 3 meter) pas bij de 2e
  • Maai overdag zodat de nesten en kuikens zichtbaar zijn.
  • Maai van binnen naar buiten, zodat aanwezige kuikens de kans krijgen om naar ongemaaide percelen of stukken land te verhuizen.
  • Maak gebruik van een wildredder.

Eggen/Slepen

Schakel de plaatselijke nazorger (vogelwacht) in voor het lokaliseren van nesten en kuikens. Plaats de nestpan vlak voordat u eroverheen gaat met de eg of sleepband(en). Zo beschadigt u het nest niet.

Nesten zoeken en markeren

Een nazorger/vogelwacht kan u helpen met het zoeken en markeren van de aanwezige weidevogelnesten en -kuikens. Heeft u (nog) geen nazorger (vogelwacht)? Dan kunt u contact opnemen met de Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW). Mail naar info@BFVW.nl of bel 0651172174. Tijdens uw werkzaamheden kunt u dan de nesten makkelijker ontzien en een bijdrage leveren aan het laten staan van voedselstroken voor de kuikens.

Zorgplicht

Vanuit de wet Natuurbescherming hebben boeren en loonwerkers een zorgplicht voor weidevogels. Werkzaamheden op het land kunnen nadelige gevolgen hebben voor weidevogels. Daarom zijn boeren verplicht om voorafgaand maatregelen te treffen, om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dus voorkomen dat nesten tijdens het maaien en/of bemesten verloren gaan. En dat er na het maaien nog voldoende schuil- en foerageergebied aanwezig is.

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met de heer Gerben Zijlstra van Cumela: gzijlstra@cumela.nl / 06 2184 2940 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.