Help u weidevogels aan natte poten?

In 2020 heeft Grutsk op ús Greidefûgels melkveehouders in Fryslân voor het eerst opgeroepen om te vernatten. Vernatten om weidevogels te helpen in het broedseizoen. Vooral in droge periodes in het voorjaar heeft de weidevogel behoefte aan uw steun. Zonder dat het u veel moeite kost en natuurlijk op vrijwillige basis.

In 2020 hebben 8 melkveehouders in Fryslân vrijblijvend advies gekregen van de Grutsk waterspecialist. Deze oud-medewerker van Wetterskip Fryslân is door de wol geverfd. Hij is bovendien actief betrokken bij een lokale vogelwacht en weet dus alles van weidevogels. Helaas is het door de komst van het coronavirus voor hem in 2020 niet mogelijk geweest om boeren thuis te bezoeken. Ook in 2021 lijkt deze mogelijkheid helaas beperkt. Wel kunt u telefonisch of virtueel (Teams/zoom) met hem afspreken voor een adviesgesprek.

Image

Door een droge periode in het voorjaar van 2020 hebben de partners van Grutsk op ús Greidefûgels in april besloten een weidevogel greppelpomp actie te ontketenen. Via 80 vogelwachten werden er een gelijk aantal greppelpompen bij verschillende melkveehouders in Fryslân ingezet. Deze actie werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van provincie Fryslân, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en lokale vogelwachten. Iedere partij droeg een derde van de kosten van de aanschaf bij. De reacties op deze spontane actie was bijzonder positief. In de meeste gevallen werden meerdere greppels vol water gezet met behulp van deze pomp op zonne-energie. Door de relatief lage aanschafkosten van ongeveer € 360,= was de drempel om mee te doen laag. Ook een aantal melkveehouders heeft zelf besloten een Grutsk weidevogelpomp aan te schaffen.

Wegens het grote succes van deze spontane actie is besloten de actie in soortgelijke vorm in 2021 te herhalen. Ook melkveehouders worden nu rechtstreeks opgeroepen een dergelijke weidevogelpomp aan te schaffen. Dit om weidevogels natte voeten te geven.

Er is het nodige geleerd van 2020 en dus is de pomp verder verbeterd. Gelukkig is de prijs nog steeds relatief laag, namelijk € 440,=. Speciaal voor Grutsk op ús Greidefûgels krijgen deelnemende melkveehouders een korting van 10%.


Vraag advies over vernatting aan of bestel een Grutsk greppelpomp >>>weidevogelpomp Grutsk

Welke mogelijkheden zijn er verder om te vernatten?

Er zijn meerdere manieren om een stuk van uw land vernatten. Grutks op ús Greidefûgels vraagt u het vooral simpel en praktisch te houden. Vernatting vanuit de mogelijkheden die er al zijn met geen of weinig ondersteunende middelen. Meestal geeft het najaar en winter al veel water af. De aanwezigheid van water in de buurt van het perceel dat u wilt vernatten is dus een voorwaarde. U kunt met het aanwezig boezemwater op de volgende manieren aan de slag met vernatten:

Peilverhoging bij een perceel - jaarrond

Bij deze vormen gaat het vooral om vernatting tijdens het broedseizoen van de weidevogels. Ook is hier een (tijdelijke) verhoging van het waterpeil de basis. Een tijdige actie vergemakkelijkt het resultaat. Dus al in de winter.  Als het water het perceel op kruipt ontstaat een nat gedeelte en soms een soort van plasdras. Op deze manier kunt u soms ook greppels vol laten lopen. In een droge periode kan dit ook voordelen van de grasgroei opleveren. Ook hier is de juiste uitvoering van belang. De waterdeskundige van Grutsk op ús Greidefûgels verkent de mogelijkheden graag met u.

Peilverhoging bij een perceel - tijdelijk

Ook hier kunt op verschillende manieren te werk gaan. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil op polderniveau. Ook hier adviseren we praktisch te blijven door bijvoorbeeld het plaatsen van een bocht op een dam. Let er hierbij wel op wat uw maatregel doet met de waterhuishouding van de buren of van de omgeving. De waterspecialist van Grutsk op ús Greidefûgels beantwoord graag uw vragen. Als het nodig is brengt hij u graag in contact met de rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân.

Een vorm van een plasdras

Het aanleg van een plasdras kan op vele manieren. Het water staat in plasvorm op een deel van een perceel. De diepte varieert van 0 - 20 cm en dus bij voorkeur niet egaal. De grasopbrengst zal lager zijn dan normaal. U kunt er hier voor kiezen de nadruk op de vernatting in het vroege voorjaar, het voorjaar (maart t/m mei) of in de zomermaanden.

Een greppel plasdras is ook een effectieve manier voor weidevogels in het broedseizoen. Met een glooiende wal van de greppel maakt u een ideale situatie voor de weidevogel. U kunt dit bereiken door het blokkeren van de waterafvoer of door bijpompen.

Image


Aanmelden voor de vernattingsacties van Grutsk

U kunt aangeven dat u een deskundig advies wilt van de vernattingsdeskundige van Grutsk op ús Greidefûgels. Of u bestelt een Grutsk greppelpomp op zonne-energie met 10% korting. Klik op de button hieronder en vul de gegevens in op het aanmeldformulier.

Vraag advies over vernatting aan of bestel een Grutsk greppelpomp >>>

Wat kunt u nog meer doen voor de Greidefûgels?

U kunt ook op andere manieren iets doen voor de weidevogel. Bijvoorbeeld door nestpannen te gebruiken tijdens het bemesten of het maaien.

Of door 1 hectare van uw grond door te zaaien met een kruidenrijk- en bloemenrijk mengsel. In 2019 en 2020 hebben ruim 500 melkveehouders op vrijwillige basis meegedaan aan de actie b(l)oeiend Fryslân. Zij hebben minimaal 1 hectare van hun grond ingezaaid of doorgezaaid met een bloemen- en kruidenrijk mengsel. Deelname aan deze actie was ook vrijwillig en betekende dat de boer kosteloos 1 zak van 8 kg Grutsk-mengsel thuis kreeg bezorgd. Dit voorjaar zal blijken wat de resultaten voor boeren en voor de weidevogels zijn. Tegenover deelname aan deze actie stond geen vergoeding.

Nieuw in 2021 is de actie 'Gewurde litte'. Dit is het Fries voor 'met rust laten'. Door dus niks te doen helpt u de weidevogels. We roepen melkveehouders om 1 of meer stroken op hun land 'Gewurde te litten'. Dit betekent concreet dat de partners van Grutsk melkveehouders oproepen geen kunstmest in deze stroken te strooien. Ook vragen we deze stroken niet of laat (bijv. na 15 juli) te maaien. Dit alles om meer ruimte te geven aan weidevogels en hun kuiken tijdens het broedseizoen. Door deze rust zal de vegetatie veranderen. Meer kruiden en andere grassoorten. Door laat te maaien zal er in de cruciale kuikenfase meer schuilplaats zijn voor weidevogel kuikens. Want we zijn toch allemaal 'Grutsk op ús Greidefûgels'?


Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ of het bestellen van extra nestpannen, kunt u contact opnemen met Henk de Jong: h.dejong@bfvw.nl / 06 51 172 174 of met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 250 4388.