Grutsk op ús Greidefûgels is een initiatief van meerdere organisaties in Fryslân die dagelijks met het Friese landschap te maken hebben. Zij willen zich actief inzetten voor weidevogels in Fryslân. Daarom slaan LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Cumela, Agrarische Jongeren Fryslân, Nordwin Collegem Van Hall Larenstein en de provincie Fryslân de handen ineen om Fryslân weidevogelrijk te houden.

logo LTO-Noord

LTO-Noord

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers . Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven.
Image

Cumela

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging.
Image

BoerenNatuur Fryslân

In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij zijn aangesloten bij een van de 7 professionele agrarische collectieven in de provincie. Deze collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim 2000 Friese boeren. BoerenNatur Fryslân is het samenwerkingsverband van deze 7 collectieven en LTO Noord Fryslân. Deelname aan agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. De beheerders ontvangen een vergoeding ter compensatie van de inkomstenderving.

Image

Agrarische Jongeren Fryslân

AJF is er voor alle jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Jongeren hebben immers een eigen mening over het landbouwbeleid en hebben hun eigen visie op de agrarische sector. Daarom hebben ze een eigen organisatie; plaatselijk en provinciaal is dit AJF en landelijk NAJK in Utrecht. AJF heeft circa 850 leden, verdeeld over 23 afdelingen verspreid over heel Friesland.
Image

Bond Friese VogelWachten

De BFVW is een federatie van 104 lokale vogelwachten in Fryslân die zich bezig houden met de bescherming van weidevogels. Ook zijn de vrijwilligers van de BFVW actief in het registreren van nesten en broedsels van weidevogels en andere vogelsoorten. De BFVW behartigt de belangen van alle vrijwilligers en heeft veel kennis van de Friese agrarische natuur en wil deze kennis delen met de Friese gemeenschap.
Nordwin College

Aeres

Aeres is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL) en Cursussen & Trainingen. Naast onderwijs is Nordwin ook actief in allerlei projecten. Duurzaamheid? Plattelandsontwikkeling? Biodiversiteit? Krimp als kans? Aeres bemoeit zich graag met vele onderwerpen.
Image

Van Hall Larenstein

De missie van Van Hall Larenstein geeft aan dat men professionals wil opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Dat willen men doen door op een plezierige en tegelijk productieve manier met elkaar en met netwerkpartners samen te werken. Deze beide ambities hebben een vertaling gekregen in de wijze waarop Van Hall Larenstein haar onderwijs, haar toegepaste onderzoek en haar organisatie inricht.
Image

Provincie Fryslân

Weidevogels en Fryslân hebben van oudsher een innige band met elkaar. Maar met een groot deel van de aanwezige weidevogelsoorten in Fryslân gaat het niet goed. Het beleid van de provincie Fryslân richt zich op 2 hoofdsporen te weten weidevogelbeheer binnen weidevogelkerngebieden en weidevogelbeheer in de overige delen van Fryslân.
logo wetterskip fryslan

Wetterskip Fryslân

We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. En dat moeten we blijven doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Heeft u nog vragen? Meer informatie?

Voor vragen over de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ kunt u contact opnemen met de BFVW: info@bfvw.nl / 058 - 250 43 88.