Media pakken Grutsk op

Ook de Frysktalige media maken melding van de campagne “grutsk op ús greidefûgels”.

It giet net goed mei de greidefûgels. LTO Noord, Kollektiveberied Fryslân, Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Cumela, Agrarische Jongeren Fryslân en de provinsje Fryslân slaan dêrom de hannen yninoar om Fryslân ryk oan greidefûgels te hâlden. No’t it briedseizoen úteinset, roppe sy boeren en leanwurkers op om nêsten en pykjes te beskermjen as der op it lân wurke wurdt. Lees meer >>>